Podmínky užívání

Základní ustanovení

 1. Tyto podmínky užívání (dále jen „PU“) představují závazek mezi provozovatelem a uživatelem systému PickTime podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který vzniká jako distanční smlouva. Provozovatel i uživatel souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření této smlouvy.
 2. Provozovatelem je obchodní společnost Akcelero s.r.o., Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha, IČ: 06829554, zapsaná u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 289467.
 3. Uživatelem je subjekt vykonávající v rámci své podnikatelské činnosti služby pro své klienty, který se pro správu své agendy rozhodl používat systém. PU se tedy nevztahují a systém není určen pro spotřebitele jak je definuje § 419 občanského zákoníku.
 4. Systémem PickTime je webový informační systém provozovatele pro správu, interpretaci a zobrazení dat do něj zadávaných jednotlivými uživateli, provozovaný na internetové doméně picktime.cz (v těchto PU jen „systém“).

Uživatelský účet

 1. Pro přístup do systému je každý uživatel identifikován prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla (dále jen „přihlašovací údaje“).
 2. Po přihlášení má uživatel k dispozici uživatelské rozhraní, které tvoří jeho uživatelský účet.
 3. Uživatel není oprávněn sdělit přihlašovací údaje třetí osobě ani umožnit nakládání s uživatelským účtem třetím osobám.
 4. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména s ohledem na údržbu systému ze strany provozovatele.

Práva a povinnosti stran

 1. Provozovatel se zavazuje poskytnout uživatelům uživatelský účet v systému v souladu se zněním těchto PU.
 2. Provozovatel je oprávněn požadovat za užívání systému úplatu (cena za licenci).
 3. Provozovatel sdělí uživateli subjekt, jehož serverů využívá k hostování a provozu systému a tuto informaci zveřejní na webové prezentaci systému.
 4. Uživatel je povinen řídit se těmito PU, dalšími pokyny provozovatele v systému a dokumenty a instrukcemi zveřejněnými na webové prezentaci systému nebo v systému samotném a pokyny oprávněných osob jednajících za provozovatele.
 5. Uživatel se zavazuje poskytnout provozovateli potřebnou součinnost, zejména při správě a údržbě systému.
 6. Uživatel prohlašuje, že užíváním systému nepoškodí práva provozovatele ani třetích stran, stejně jako prohlašuje, že veškeré kroky učiněné v systému jsou v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů, především, nikoliv však výlučně, z oblasti práva autorského.
 7. Vloží-li uživatel do systému obsah (zveřejní), který je autorským dílem, souhlasí uživatel s jeho šířením prostřednictvím sítě Internet a prohlašuje zároveň, že k tomu má souhlas i případných jiných autorů, jinak se dopouští porušení těchto PU. Provozovatel nenese odpovědnost za škody takto vzniklé a vyhrazuje si právo požadovat náhradu vlastní škody z takového jednání.

Placené licence

 1. Provozovatel poskytuje placený provoz systému a činí tak formou licence.
 2. Provozovatel poskytuje nevýhradní, časově omezenou licenci k uživatelskému účtu uživatele.
 3. Licence se nevztahuje na rozmnožování předmětu licence. Rozmnožení předmětu licence je možné jen s vědomím provozovatele po předchozím písemném souhlasu.
 4. Přechod práv vyplývajících z licence na právního nástupce uživatele je vyloučen.
 5. Provozovatel je oprávněn, především s ohledem na další rozvoj systému a vývoj ekonomiky, zvýšit cenu licence. V případě, že tak učiní, musí s novou cenou seznámit uživatele a ten s ní musí vyjádřit souhlas formou další objednávky. V případě, že uživatel s novou cenou nesouhlasí, zavazuje se provozovatel poskytovat mu systém po dobu, na kterou má uhrazenou licenci za původní cenu.

Zneužití systému

1. Uživatelům je zakázáno:

 • nabízet nebo šířit obsah, jehož nabízení či šíření zakazuje právní řád ČR, případně normy Evropské unie či mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána,
 • nabízet prostřednictvím systému ke stažení soubory jiné, než generované samotným systémem,
 • propagovat či nabízet nelegálně získaný software, či jakýkoliv jiný chráněný obsah v elektronické podobě,
 • shromažďovat informace jiných uživatelů prostřednictvím automatických nástrojů (data mining) bez předchozího souhlasu provozovatele,
 • nahrávat části počítačového kódu, ať již škodlivého či jiného,
 • obtěžovat užitím systému jiného uživatele,
 • používat aplikace třetích stran ovlivňujících standardní chod systému,
 • jakýmkoliv způsobem napomáhat šíření nevyžádané elektronické pošty,
 • umísťovat na síť Internet informace směřující k potlačení základních lidských práv a svobod či jakékoliv jiné informace, které by byly v rozporu s právním řádem České republiky, případně normami Evropské unie či mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
 • využívat systém k provozu webové prezentace, či za účelem výměny dat mezi provozovatelem a třetími osobami či mezi třetími osobami navzájem,
 • porušovat právo autorské či jiné právo duševního vlastnictví poskytovatele a třetích osob,
 • jakkoliv narušovat standardní chod sítě Internet,
 • poškozovat jakýmkoliv způsobem dobré jméno provozovatele,
 • chovat se způsoby, které nadměrně zatěžují prostředky provozovatele, především databázové servery,
 • propagovat pornografické servery či prezentace stejně jako obchody se sexuální tématikou,
 • užívat systém v rozporu s dobrými mravy.

Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení jakéhokoli ustanovení těchto PU je provozovatel oprávněn okamžitě ukončit přístup k uživatelskému účtu. Uživatel odpovídá za škodu včetně ušlého zisku, která vznikne výše popsaným jednáním uživatele provozovateli či třetím stranám. Jakékoli další nároky provozovatele vyplývající z platných právních předpisů či porušení jiných povinností uživatelem nejsou tímto ustanovením dotčeny.

2. Systém a uživatelský účet je provozovatelem určen výhradně uživateli, který se zavazuje neposkytnout užívání svého uživatelského účtu třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Cookies

 1. Systém pro svou bezvadnou funkci využívá souborů cookies a uživatel bere na vědomí a souhlasí s ukládáním informací ve formě souboru cookies na jeho počítač.
 2. Systém používá cookies pro identifikaci uživatele po přihlášení, kdy zachovává informaci o IP adrese a cookies společnosti Google, o kterých je možné nalézt informace na webové stránce http://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

Odpovědnost za škodu

 1. Provozovatel i uživatelé se zavazují učinit vše proto, aby bylo předcházeno škodám, případně aby škody byly co nejmenší.
 2. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují především zásah vyšší moci (vis mayor) nezávislý na vůli stran nebo chyby na infrastruktuře třetích stran užitých pro provoz systému nebo mající souvislost s provozem systému.
 3. Odpovědnost provozovatele za škodu je omezena do výše ceny licence za užití systému v ročním vyjádření. Je-li systém dostupný uživateli zdarma, neodpovídá provozovatel uživateli za škodu a je na jeho zvážení, zda bude systém užívat. V takovém případě nese uživatel nebezpečí vzniku škody či ušlého zisku.
 4. Odpovědnost provozovatele se každopádně nevztahuje na chyby způsobené funkcemi sítě Internet, nedostupností sítě Internet nebo jakýmkoliv externím softwarem uživatele stejně jako neodborným zásahem do systému ze strany uživatele. Uživatelům, kterým je systém poskytován bezplatně neodpovídá provozovatel za jakýkoliv následek související s používáním systému.
 5. Provozovatel nezaručuje dostupnost systému a uživatelé berou na vědomí, že systém nemusí být vždy dostupný nebo že dokonce může provozovatel jeho poskytování kdykoliv bez náhrady přerušit či ukončit. V případě ukončení či přerušení provozu systému se provozovatel zavazuje nahradit licenční poplatky zaplacené dopředu.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli vzniknou v souvislosti s tím, že svůj uživatelský účet aktivně nevyužívá a není tak informován o případných jakýchkoliv změnách.

Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vedení uživatelského účtu provozovatelem dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 2. Zpracování osobních údajů se děje v souladu s právními předpisy, především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a Zásadami ochrany osobních údajů provozovatele, se kterými se zavazuje uživatel zavazuje seznámit na webové prezentaci provozovatele www.picktime.cz.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Další práva a povinnosti stran

 1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel může použít informace o uživateli pro své marketingové účely, tj. především pro uvedení uživatele v referencích poskytovatele a zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, případně tuto možnost poskytnout svým obchodním partnerům. Provozovatel může do systému vkládat reklamu případně zaslat jak prostřednictvím systému tak za využití kontaktních údajů zanesených do systému reklamní sdělení týkající se vlastních produktů i produktů třetích stran.
 2. Provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv, stejně jako na závěr všech systémem generovaných dokumentů, odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany (tzv. reklamní patička, reklamní sdělení).
 3. Uživatel bere na vědomí, že je povinen uvádět pravdivé údaje v rámci svého uživatelského účtu a v případě změny tyto aktualizovat.
 4. Uživatel bere na vědomí, že některé funkce systému jsou založeny na zasílání e-mailových zpráv, které jsou automaticky generované systémem a vkládá-li tak uživatel do systému údaje jiného subjektu než uživatele musí tak činit jen při zachování všech práv a povinností stanovených právními předpisy České republiky a zároveň se uživatel zavazuje seznámit s těmito PU všechny subjekty, které do systému vkládá a zajistit jejich souhlas s jejich zněním.
 5. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Tyto PU neupravují vztah mezi uživatelem a jeho klienty a uživatel se zavazuje, že vztah mezi ním a jeho klienty neodporuje znění těchto PU ani obecně závazným právním předpisům.

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo znění PU kdykoliv jednostranně změnit či doplnit a uživatel se zavazuje se s novým zněním seznámit na webové prezentaci systému. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění PU.
 2. V případě nesouhlasu se zněním změněných PU podle bodu 1. je uživatel povinen přestat systém užívat a požádat provozovatele o znepřístupnění uživatelského účtu.
 3. Budou-li v situaci podle bodu 2. existovat mezi provozovatelem a uživatelem závazky finančního charakteru zavazují se strany tyto závazky ke dni znepřístupnění uživatelského účtu vyrovnat.
 4. Provozovatel i uživatel se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které se dozví v souvislosti s využíváním systému. Veškeré informace vztažené k systému, mimo těch, které sám zveřejní, označuje provozovatel za obchodní tajemství a důvěrné.
 5. Rozhodným právem ve vztazích s mezinárodním prvkem je právo České republiky.
 6. V případě sporů se strany dohodly podřídit se obecným soudům provozovatele.
 7. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, především občanským zákoníkem.
 8. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení těchto PU nemá vliv na platnost nebo účinnost PU jako celku a provozovatel takové ustanovení nahradí ustanovením jiným, se kterým seznámí uživatele a do doby než tak učiní se použije ustanovení významově nejbližší.

V Praze dne 27.8.2018